Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνοπτικός Διαγωνισμός –Επαναπροκήρυξη (Αρ. Διακήρυξης: 02/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313 04 Φεβρουαρίου 2019
Έγκριση του υπ’ αρ. 2/29.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 01 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό. 31 Ιανουαρίου 2019
Επιστημονική Ημερίδα: Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον 31 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση:«Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» 28 Ιανουαρίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/21.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ) Πρόσκληση 25 Ιανουαρίου 2019
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 1/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» - MIS 5001313 25 Ιανουαρίου 2019
Οδηγός Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (4η έκδοση Δεκέμβριος 2018) 22 Ιανουαρίου 2019
Δελτιο Τύπου σχετικά με την ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών 21 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων του ΠΕ25.1 -Υποέργου 25 -5000065 21 Ιανουαρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top