Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 16 Ιουνίου 2021
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 11 Ιουνίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/07-06-2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΙΕΠ» 11 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543 11 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, για την ανάθεση του έργου της τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5092064 08 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5070654 08 Ιουνίου 2021
Παράταση στην υποβολή των υποψηφιοτήτων σε Προσκλήσεις για αποσπάσεις στο ΙΕΠ 07 Ιουνίου 2021
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ΄αρ. 1/26-05-2021 και 2/28-05-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων φυσικών προσώπων που αφορούν στην υπ’αρ.πρωτ.5788/10-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΕ3ΟΞΛΔ-Υ0Ε) Πρόσκληση 04 Ιουνίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’αρ.3/27-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,Προσκλήσεων,Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’αρ.πρωτ.2149/11-03-2021 Ανοικτού Διεθνούς Ηλ/κού Διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΙΕΠ» 04 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 31 Μαϊος 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top