Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2018), για «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση 20 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/13.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/04-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/17.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/29.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4862/15.05.2018 (ΑΔΑ: 6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ) Πρόσκληση 18 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/29.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4869/15.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΖΞΨΟΞΛΔ-Α66) Πρόσκληση 18 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/29-06-2018 Πρακτικoύ της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4863/15-05-2018 (ΑΔΑ:Ψ91ΙΟΞΛΔ-5Ε7) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/22-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3696/29.03.2018 (ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18 Ιουλίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/27-06-2018 Πρακτικού για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4479 /30.04.2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό 18 Ιουλίου 2018
Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης επιλεγέντων για την επιμόρφωση στην Παιδαγωγική Freinet 11 Ιουλίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top