Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/24-01-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022,-Αρ. Διακήρυξης:1/2022, MIS 5124310 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης με 2 ελεύθερους επαγγελματίες, ΑΕΙ στο πλαίσιο του Sub.1«Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφ. περιβάλλοντα ΤΑ 5174140» 27 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη 4ου Κύκλου της Β’ Επιμορφωτικής Φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ:5008057 23 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Developing National Frameworks for School Education Careers 23 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του ΙΕΠ για την υποστήριξη του Υποέργου 1-ΟΠΣ ΤΑ 5174140 20 Ιανουαρίου 2023
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/22-12-2022, 2/11-1-2023, 3/12-1-2023, 4/17-1-2023 και 5/19-1-2023 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση 20 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΠΕ4: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161483» 20 Ιανουαρίου 2023
Προσωρινά Αποτελέσματα για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16026/09-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΛΟΞΛΔ-Υ2Ι) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 19 Ιανουαρίου 2023
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 19 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Εκτύπωση Πρακτικών του Συνεδρίου του Ι.Ε.Π. με τίτλο «Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος» 18 Ιανουαρίου 2023

Επικοινωνία

Top