Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής 16 Μαΐου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δεκατρείς (13) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4870/15.05.2018 & ΑΔΑ: 6ΣΙΖΟΞΛΔ-Ψ3Τ) 15 Μαΐου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με πέντε (5) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4869/15.05.2018 & ΑΔΑ: ΩΖΞΨΟΞΛΔ-Α66) 15 Μαΐου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με εννέα (09) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4868/15.05.2018 & ΑΔΑ: ΩΟΤΘΟΞΛΔ-69Χ) 15 Μαΐου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με επτά (7) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4863/15.05.2018 & ΑΔΑ: Ψ91ΙΟΞΛΔ-5Ε7) 15 Μαΐου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έξι (6) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4862/15.05.2018 & ΑΔΑ: 6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ) 15 Μαΐου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με πέντε (5) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 4861/15.05.2018 & ΑΔΑ: 73ΑΕΟΞΛΔ-079) 15 Μαΐου 2018
Αναβολή συνέντευξης υποψηφίων 14 Μαΐου 2018
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες 14 Μαΐου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/19.04.2018, 3/25.04.2018 και 4/08.05.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3535/26.03.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό 11 Μαΐου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top