Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θεματική Ενότητα 3 : Υγεία και ασφάλεια εργασίας 21 Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ /Ι.Ε.Π.περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/17.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5625/07-06-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) Πρόσκληση 21 Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) Συνοπτικό Διαγωνισμό – Κατακύρωση 21 Σεπτεμβρίου 2018
Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας 21 Σεπτεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΕΠΑΛ σε θέματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Digital Marketing) σε συνεργασία με την Google 20 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΠΕΙΓΟΝ: Εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών - Επιμόρφωση (ΝΕΟ) 20 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας 20 Σεπτεμβρίου 2018
Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση 18 Σεπτεμβρίου 2018
Νέα Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 14 Σεπτεμβρίου 2018
Επιτυχής ολοκλήρωση ημερίδας ενημέρωσης εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics) 13 Σεπτεμβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top