Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων στο έργο "Inclusive Schools for Roma" 24 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έργο της επιμέλειας κειμένων, του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035542 22 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035543 22 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παραγωγή ή/και εμπλουτισμό υπάρχοντος επιμορφωτικού - υποστηρικτικού υλικού ψηφιακής μορφής, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 22 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23), Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑ.Λ. σχ. έτος 2020-2021- ΟΠΣ 5022549 22 Φεβρουαρίου 2021
Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 349/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΙΗΟΞΛΔ-ΒΕΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο ΙΕΠ 19 Φεβρουαρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 6/11-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής για την σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστών) της Τ.Θ.Δ.Δ., γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά, στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 Πρόσκληση 19 Φεβρουαρίου 2021
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021 κατόπιν της υπ΄αριθμ. 50/22-10-2020 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ) 17 Φεβρουαρίου 2021
Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) 12 Φεβρουαρίου 2021
Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’αρ.2/04-02-2021, 3/09-02-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων εποπτών για τo Υπομητρώo 21 του Γνωστικού Πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία», υπ.αρ.πρωτ.2939/27-4-2021 Πρόσκληση 12 Φεβρουαρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top