Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων»-Φάση Γ΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 24 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’ αρ. 1/6-9-2021,2/10-9-2021,3/17-9-2021 Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων(Συντονιστών) σύμφωνα με υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021(ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) 24 Σεπτεμβρίου 2021
Υλοποίηση Α’ Φάσης Επιμόρφωσης της Πράξης "Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 22 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/8-9-2021 και 2/15-9-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση 21 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με (1) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070818 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5027220 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, για την ανάθεση του έργου της επιμέλειας κειμένων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με κωδικό- ΟΠΣ 5035543 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ με MIS: 5035542 και με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 17 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/17-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 Πρόσκληση 17 Σεπτεμβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top