Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών που αφορούν την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) 20 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Διενέργεια συνεντεύξεων σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 11413/03-11-2020.(ΑΔΑ: 6ΡΒΩΟΞΛΔ-ΚΤ1.) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης 20 Νοεμβρίου 2020
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για το τμήμα ΙI του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 5/2020) «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», Υποέργο 6&10, MIS 5001313 20 Νοεμβρίου 2020
Δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «INCLUSIVE SCHOOLS FOR ROMA» 20 Νοεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/11-11-2020 και 2/17-11-2020 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10927/21-10-2020 Πρόσκληση 19 Νοεμβρίου 2020
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης για την υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση 19 Νοεμβρίου 2020
Διενέργεια Κλήρωσης στο ΙΕΠ για την επιλογή Εμπειρογνώμονα, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 10499/7-10-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) 19 Νοεμβρίου 2020
Παράταση της ημερομηνίας λήξης: α. της Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και β. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών 19 Νοεμβρίου 2020
Διερεύνηση απόψεων σχετικά με την Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Inclusive Schools For Roma» (Project: 881953-REC) 18 Νοεμβρίου 2020
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 16 Νοεμβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top