Τμήμα Γ΄: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στο πλαίσιο των -προσδιορισμένων από το Νόμο- αρμοδιοτήτων του καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα, όπως το PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, διαμορφώνει και παρακολουθεί δείκτες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο ενώ παράλληλα συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου,πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους.

Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 45 του Ν. 4547/2018 το Γραφείο ΔΑΕΕ εισηγείται στο Δ.Σ. του ΙΕΠ για τους θεματικούς άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον τύπο των σχετικών εκθέσεων και μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) διατυπώνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις, τις οποίες τους κοινοποιεί με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα σχολεία. Τέλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου προετοιμάζονται εισηγήσεις του ΙΕΠ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Νίκα Μαρία
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Γεωργιάδου Άννα CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335554ageorgiadou[at]iep.edu.gr
Δημόκα Ελένη
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561e.dimoka[at]iep.edu.gr
Καλογηράτου Ευαγγελία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335557e.kalogiratou[at]iep.edu.gr
Κλημεντιώτη Χριστίνα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506x.klimedioti[at]iep.edu.gr
Λαχανά Γενοβέφα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335561g.lachana[at]iep.edu.gr
Μίνη Παναγιώτα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552p.mini[at]iep.edu.gr
Μπαζάνη Ευγενία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335550e.bazani[at]iep.edu.gr
Στεφανή Ευδοξία
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335559e.stefani[at]iep.edu.gr

 

 

Επικοινωνία

Top