Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών" 12 Οκτωβρίου 2018
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας "Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ" 12 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2018), για «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 11 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 10 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων της με αριθ. πρωτ. 9969/06-09-2018 με ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/01.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7513/09.07.2018 (ΑΔΑ: 9ΨΝΝΟΞΛΔ-4Ψ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05 Οκτωβρίου 2018
Δελτίο Τύπου - Συνέδριο με θέμα "Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον" (Νέο) 05 Οκτωβρίου 2018
Ενημέρωση σχετικά με το Βιβλίο Εκπαιδευτικού του διδακτικού υλικού « Micro-intervalle » για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στη Γ΄ Γυμνασίου 03 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 08/2018) 03 Οκτωβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top