Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Παράταση προθεσμίας της με αριθμ. πρωτ.: 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ) «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)» 29 Νοεμβρίου 2018
Οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας 27 Νοεμβρίου 2018
Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8499/31-07-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας» του ΙΕΠ 27 Νοεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 18/12-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ) Συνοπτικό Διαγωνισμό-Απόφαση Κατακύρωσης 23 Νοεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 19/21.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 18PROC003827353 και ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ (Αριθμός Διακήρυξης 09/2018). 23 Νοεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/15.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 12212/02-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΘΟΞΛΔ-Χ5Μ.) Πρόσκληση 23 Νοεμβρίου 2018
Η ενημερωτική συνάντηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 19 Νοεμβρίου 2018
23 Νοεμβρίου 2018 - Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές για την Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας: Εξελικτικά Πρότυπα για βιώσιμες λύσεις στην Επιμόρφωση 19 Νοεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας» (06/2018) 16 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) 15 Νοεμβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top