Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». 22 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση πρόσκλησης σε συνέντευξη υποψηφίων για την υπ' αρίθμ. πρωτ. 1307/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση συνεντεύξεων σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 1308/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο του Υποέργου 1- MIS: 5032906 20 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού Για το Επιστημονικό Διήμερο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία - Δημοκρατία στην Εκπαίδευση 20 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιστημονικό Διήμερο - Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση 20 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιστημονικό Διήμερο - Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών 15 Μαρτίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/04.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004462599) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 03/2019) 15 Μαρτίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/6.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415) Συνοπτικό Διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 11/2018) 15 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση υποβολής αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ -5003740 12 Μαρτίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top