Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/24-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ) Συνοπτικό Διαγωνισμό 29 Οκτωβρίου 2018
Ανακοινοποίηση στο ορθό - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/27-06-2018 Πρακτικού για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4479 /30.04.2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό 29 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση. 26 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25 με κωδικό ΟΠΣ 5000065 (Αρ. πρωτ.: 11959/24.10.2018 & ΑΔΑ: ΨΧΧΦΟΞΛΔ-8ΣΠ) 24 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/05-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 23 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/19.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα Β του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – ACT» 23 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 8/12.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 9187/24.08.2018 συνοπτικό διαγωνισμό 22 Οκτωβρίου 2018
Ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 στην εταιρεία «F.I.S. COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε.» 22 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 13/17.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το έργο της κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ 19 Οκτωβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ. 19 Οκτωβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top