Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/11.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 12977/03.12.2018 πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/11.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ΄ αρ. πρωτ. 12977/03.12.2018 (ΑΔΑ: ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ, ΑΔΑΜ: 18PROC004111660) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος.

[Βλ. σχετικό Διαγωνισμό]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top