Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη της με αριθ. πρωτ. 5925/20-06-2019 (ΑΔΑ: 9Ξ37ΟΞΛΔ-4Ε5) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21 Αυγούστου 2019
Διευκρινίσεις: Διαγωνισμός 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582) για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού» 20 Αυγούστου 2019
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 02 Αυγούστου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 πρόσκληση – Απόφαση κατακύρωσης. 02 Αυγούστου 2019
Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με Κωδ. ΟΠΣ 5008057 του ΕΣΠΑ 2014-2020 01 Αυγούστου 2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (2) Εμπειρογνώμονες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού 01 Αυγούστου 2019
Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 01 Αυγούστου 2019
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2018 29 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα έναν (31) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού 26 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 11/12.06.2019, 16/03.07.2019 και 18/23.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό 26 Ιουλίου 2019
Επιλογή εκπαιδευτικών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Φρενέ 2019-20 (Αττική-Πελοπόννησος) 19 Ιουλίου 2019
Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών επιμορφωτικού προγράμματος Φρενέ 2018-19 19 Ιουλίου 2019
ΝΕΟ! Τεύχος 19 - Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 18 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού για την Πράξη με MIS: 5032906 18 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/09.07.2019 και 2/15.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4648/23.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΝΣΒΟΞΛΔ-Ν1Ω) Πρόσκληση 18 Ιουλίου 2019
(Ορθή επανάληψη) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 18 Ιουλίου 2019
ΝΕΟ! Τεύχος 18 - Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 17 Ιουλίου 2019
Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 16 Ιουλίου 2019
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 12 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ.1/05.07.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση. 12 Ιουλίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top