Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίου Τύπου σχετικά με το διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΕΠ, με θέμα: «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία, Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’ αρ. 1/19.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 Πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/21.01.2019, 8/06.03.2019 και 13/11.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 42/03-01-2019 πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/9.4.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 04/2019) 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01.04.2019 και 2/08.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2234/12-03-2019 (ΑΔΑ:6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) Πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πράξη «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5007907 22 Απριλίου 2019
Ημερίδα «Για ένα ασφαλές σχολείο χωρίς εξαρτήσεις» 19 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση συνεντεύξεων σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 2500/20-03-2019 με ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17 Απριλίου 2019
Δελτίο Τύπου: Βεβαιώσεις Συνεδρίου Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών 4-5 Απριλίου 2019 16 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1ο/10.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ.02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού 15 Απριλίου 2019
Δελτίο Τύπου για την ημερίδα "Φύλο και Eκπαίδευση" 11 Απριλίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549 09 Απριλίου 2019
Δελτίο Τύπου: Διήμερο Συνέδριο - Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών 09 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των 1/22.03.2019 και 2/29.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1307/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ) Πρόσκληση 08 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13.03.2019 και 2/28.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1308/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60) Πρόσκληση 05 Απριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοσίευση συνοπτικής έκθεσης για τη μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στοιχεία περιόδου 2014-2017) 04 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση: Συνεδρίαση αρμόδιας επιτροπής για τη διενέργεια της πρόσκλησης (άνοιγμα των προσφορών) που αφορά στην υπ΄αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 03 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 03 Απριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» 03 Απριλίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top