Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/10-09-2020 και 2/15-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5299/09-06-2020 Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/10-09-2020 και 2/15-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 5299/09-06-2020 (ΑΔΑ: 61ΠΨΟΞΛΔ-Ε0Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από την Δευτέρα 21.09.2020 και ώρα 13:00 έως και Παρασκευή 25.09.2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την υπ’ αρ.πρωτ.9485/18.09.20 (ΑΔΑ:67Α8ΟΞΛΔ-ΑΨΣ) Απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.


 [Σχετική πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top