Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 

Καλώς ήλθατε στη σελίδα με τις πιο συχνές ερωτήσεις.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις του φορέα σε διάφορα ερωτήματα που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους.

 

1)   Ποιο είναι το ωράριο του Πρωτοκόλλου; Ποιες είναι οι ώρες υποδοχής κοινού;

       Πληροφορίες σχετικά με το ωράριο λειτουργίας στο ΙΕΠ και τις ώρες υποδοχής κοινού μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα: http://iep.edu.gr/el/

2)   Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τα Τμήματα/ Γραφεία και τις Μονάδες του ΙΕΠ;

       Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα & e-mail) μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://iep.edu.gr/el/epikoinonia

1)   Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση/ερώτηση προς το ΙΕΠ;

Τo ΙΕΠ δέχεται αιτήματα/ερωτήματα/έγγραφα είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά. Συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτημα / ερώτημα προς το ΙΕΠ ηλεκτρονικά με αποστολή στον κεντρικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (info[at]iep.edu.gr). Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής (Αν. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα) ή και αυτοπρόσωπης παράδοσης εγγράφων στο πρωτόκολλο του ΙΕΠ (γρ. 703) σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους λειτουργίας http://iep.edu.gr/el/epikoinonia

2)   Ποια είναι η διαδικασία για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος / υλικού ή για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, προδιαγραφές και αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε: https://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία εκδίδεται ετησίως (www.minedu.gov.gr).

3)   Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την πορεία του αιτήματός μου;

Μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]iep.edu.gr, με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έχετε στη διάθεσή σας (πχ αριθμός πρωτοκόλλου, θέμα κλπ), προκειμένου να εντοπιστεί το αίτημά σας και να σας ενημερώσουμε για την πορεία του.

 4)   Πώς μπορώ να λάβω βεβαίωση συμμετοχής σε δράση του ΙΕΠ;

Για πολλές από τις δράσεις του ΙΕΠ έχουν εκδοθεί και εκδίδονται βεβαιώσεις ψηφιακά αυτοματοποιημένα. Στην πλατφόρμα του μητρώου προσωπικού και συνεργατών του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και λήψης ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]iep.edu.gr, με όσο το δυνατόν λεπτομερή περιγραφή του αιτήματός σας (τίτλος δράσης, χρονικό διάστημα κλπ).

 

1)   Πώς μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για εξωτερικός/ή συνεργάτης/-ιδα στο ΙΕΠ (π.χ. εκπονητής/-ήτρια, αξιολογητής/-ήτρια κλπ.);

Ανάλογα με τις ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, ΤΑΑ) εκδίδονται και δημοσιεύονται προσκλήσεις από το ΙΕΠ για την επιλογή συνεργατών (επί συμβάσει έργου) που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του έργου πχ, Εκπονητής ή Αξιολογητής υλικού κλπ. Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ αναρτώνται οι τρέχουσες προκηρύξεις/προσκλήσεις. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας του μητρώου προσωπικού και συνεργατών του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

 2)   Πώς μπορώ να συνεργαστώ με το ΙΕΠ ως υποψήφιος/α ανάδοχος παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών;

Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ δημοσιεύονται όλες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου ή παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε πρόσκληση υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής του σχετικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 3)   Κατέθεσα αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο προκήρυξης/πρόσκλησης και συμμετείχα σε συνέντευξη. Πώς θα μάθω τα αποτελέσματα;

Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, στην καρτέλα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (http://iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), όπου θα βρείτε όλα τα εγκεκριμένα από το ΔΣ του ΙΕΠ Πρακτικά των σχετικών Επιτροπών Αξιολόγησης.

 4)   Έχω επιλεγεί ως εξωτερικός/ή συνεργάτης/-ιδα στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιείται στο ΙΕΠ. Πώς και πότε θα υπογράψω τη σύμβασή μου;

Για τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης με το ΙΕΠ, η ενημέρωση είναι προσωποποιημένη από το αρμόδιο Τμήμα Διαγωνισμών, Προμηθειών και Συμβάσεων (contracts.procurement[at]iep.edu.gr).

1)   Είμαι μόνιμος/η εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση. Πώς μπορώ να αποσπαστώ στο ΙΕΠ;

Οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί του Δημοσίου μπορούν να αιτηθούν:

α) μονοετή απόσπαση στο ΙΕΠ ύστερα από πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ και στους εποπτευόμενους φορείς

β) τετραετή απόσπαση ύστερα από πρόσκληση του ΙΕΠ είτε ως διοικητικό είτε ως επιστημονικό προσωπικό.


2)   Είμαι εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μπορώ να αποσπαστώ στο ΙΕΠ;

Οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αιτηθούν τετραετή απόσπαση ύστερα από πρόσκληση του ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό σε θέση ειδικού/ής συμβούλου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3966/2011, όπως ισχύει.

3)   Είμαι φοιτητής/-ήτρια Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για πρακτική άσκηση στο ΙΕΠ;

α) Μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του φορέα προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στο παραπάνω σύστημα.

β) Εκτός του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» (κυρίως για μεταπτυχιακούς φοιτητές), η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καταθέτει αίτηση στο πρωτόκολλο του ΙΕΠ, συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Βεβαίωση από το Τμήμα / Σχολή ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι φοιτητής/τρια.
3. Μια συνοδευτική επιστολή με την οποία θα παρουσιάζει τους λόγους που θέλει να κάνει πρακτική άσκηση στο ΙΕΠ
4. Μία (1) συστατική επιστολή

Η αίτηση αξιολογείται από την οργανική μονάδα του ΙΕΠ στην οποία δύναται (βάσει των στοιχείων της αίτησης) να απασχοληθεί ο/η φοιτητής/-ήτρια και κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να ξεκινήσει η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.

Σημειώνεται ότι το ΙΕΠ δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος μισθοδοσίας ή ασφαλιστικών εισφορών ούτε προβλέπεται οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης για εκπόνηση πρακτικής άσκησης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών.

4)   Μπορώ να απασχοληθώ στο ΙΕΠ ως έκτακτο προσωπικό;

Ανάλογα με τις ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, ΤΑΑ) εκδίδονται και δημοσιεύονται προσκλήσεις για την επιλογή συνεργατών (επί συμβάσει έργου) για τη διοικητική ή και τεχνική υποστήριξη. Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ αναρτώνται οι τρέχουσες προκηρύξεις/προσκλήσεις. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας του μητρώου προσωπικού και συνεργατών του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

1)   Συνάφεια Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με την Ειδική Αγωγή

Αρμόδιο για την απόδοση συνάφειας είναι το Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ.

2)   Ένταξη σε Κλάδο Εκπαιδευτικών

Τα προσόντα ένταξης σε κλάδο εκπαιδευτικών καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ. Στο ΙΕΠ λειτουργεί ειδική Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί κατόπιν διαβίβασης αιτημάτων από το ΥΠΑΙΘΑ, όταν αυτά προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από Τμήματα Πανεπιστημιακών Σχολών. Δεν εξετάζονται μεμονωμένα αιτήματα πολιτών.

 

 

 

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top