Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 57/02-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΟΞΛΔ-ΖΨΚ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ 01 Μαρτίου 2024
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/22-02-2024 και 3/28-02-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 46581/08-12-2023 (ΑΔΑ: 6Λ81ΟΞΛΔ-ΚΡΡ) ενεργοποίησης της υπ’ αρ. 45160/02-11-2023 Πρόσκλησης 01 Μαρτίου 2024
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-02-2024 και 4/28-02-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 45160/02-11-2023 (ΑΔΑ:Ψ73ΚΟΞΛΔ-996) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01 Μαρτίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των 5/16-02-2024 και 6/23-02-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 46939/15-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΛΠΟΞΛΔ-Σ5Σ) 2ης ενεργοποίησης Πρόσκλησης 26 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της διεξαγωγής της Αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα (Foreign Language Assessment)-FLA της πιλοτικής φάσης του PISA 2025» 23 Φεβρουαρίου 2024
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 9/13-02-2024 και 10/21-02-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 39103/04-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΚΝΟΞΛΔ-ΥΤΨ) ενεργοποίησης και τροποποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22 Φεβρουαρίου 2024
Δελτίο Τύπου - Hμερίδα «Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος LOOP: Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών και ενδυνάμωση του θεσμού του μέντορα στα σχολεία» 21 Φεβρουαρίου 2024
Διαδικτυακές Ενημερωτικές Συναντήσεις στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «SYNAPSES – ESTABLISHING TEACHER EDUCATION NETWORKS AND COMMUNITIES OF PRACTICE ON TEACHING FOR SUSTAINABILITY CITIZENSHIP» 21 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση «Μαζί για την Εκπαίδευση» - Εργαστήρια Δεξιοτήτων 19 Φεβρουαρίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’αρ.01/18-01-2024,02/12-02-2024,03/13-02-2024 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’αρ.46581/08-12-2023(ΑΔΑ:6Λ81ΟΞΛΔ-ΚΡΡ) ενεργοποίησης της υπ’ αρ.45160/02-11-2023 Πρόσκλησης 16 Φεβρουαρίου 2024

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top