Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο «SYNAPSES International Course 2024» 14 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/03-06-2024 και 02/10-06-2024 Πρακτικών της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αρ.πρωτ.3453/22-04-2024(ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. ΙΙ» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ.01/03-06-2024 και 02/11-06-2024 Πρακτικών της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αρ.πρωτ.3453/22-04-2024(ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7)Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. Ι» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’αρ.01/04-06-2024 και 02/11-06-2024 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’αρ.πρωτ.3453/22-04-2024(ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. Ι» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/03-06-2024 και 02/11-06-2024 Πρακτικών της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7)Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές κατηγ. Ι» 13 Ιουνίου 2024
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/04-06-2024 και 02/11-06-2024 Πρακτικών της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατηγορία «Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών» 13 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο υποστήριξης της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 11 Ιουνίου 2024
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για την "Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025", στο πλαίσιο των αναγκών του Ψηφιακού Σχολείου 11 Ιουνίου 2024
Δελτίο Τύπου Η εκπαιδευτική Νοημοσύνη στην Τάξη. Η Τάξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεύτερο Διαδικτυακό Στρογγυλό Τραπέζι 11 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για υποβολή προσφοράς, για το έργο «Διόρθωση Ερωτημάτων Ανοικτού Τύπου Σύντομης Απάντησης» των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες ΣΤ΄Τάξης δημοτικών σχολείων και Γ΄Τάξης Γυμνασίων» 07 Ιουνίου 2024

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top