Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της κατάρτισης ισολογισμού απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ

   27 Σεπτεμβρίου 2018   

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί Υποψηφίους Αναδόχους (εταιρίες),  για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την κατάρτιση του Ισολογισμού Απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ.

Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται έως του ποσού των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (9.980,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι οχτώ χιλιάδες σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (8.048,38€) χωρίς Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

   12 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 11/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το έργο της κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής για το Ι.Ε.Π.

   19 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 13/17.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το έργο της κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top