Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06-07-2022 και 2/11-07-2022 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7256/10-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΛΥΟΞΛΔ-Δ8Ω) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06-07-2022 και 2/11-07-2022 Πρακτικών της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων-ελευθέρων επαγγελματιών για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων πλην Μητρώων» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7256/10-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΛΥΟΞΛΔ-Δ8Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) ελεύθερους/ες επαγγελματίες, για την κάλυψη των αναγκών της θέσης Τεχνικής υποστήριξης/helpdesk στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης - Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού - Εξωτερική Αξιολόγηση - Δημοσιότητα» της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από το Σάββατο 16-07-2022 και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 21-07-2022 και ώρα 15:00.


[Σχετική Πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Top