Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες- Αξιολογητές)

1. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί των υπ’ αρ. 1/7-10-2021 και 2/13-10-2021 Πρακτικών της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» (MIS 5070818).

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/07-10-2021 και 02/12-10-2021 Πρακτικών της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πράξης “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας” (MIS 5070818).

4. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικού της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στα γνωστικά αντικείμενα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας” (MIS 5070818).

5. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/08-10-2021 και 2/13-10-2021 Πρακτικών της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά, τα οποία αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00.

 


 [Σχετικό Μητρώο]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top