Διενέργεια Κλήρωσης στο ΙΕΠ για την επιλογή υποστηρικτή-επιμορφωτή στο Πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 παράτασής της

Με βάση το υπ’ αρ. απόσπασμα πρακτικού 51/30-09-2021, με αρ. πρωτ: 15578/08-10-2021 και ΑΔΑ ΡΨΨΨΟΞΛΔ-ΔΧΓ οι υποψήφιοι/ες με αρ. πρωτ. αιτήσεων 14767-26/09/2021 και 14727-25/09/2021 παρουσιάζουν ισοβαθμία με βάση και τους όρους της υπ. αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης σύμφωνα την οποία οι υποψήφιοι κατατάχθηκαν στα σχετικά μητρώα και συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα κλήρωσης. Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα, από την Επιτροπή Αξιολόγησης με την παρουσία των υποψηφίων, εφόσον επιλέξουν να είναι παρόντες μετά τη σχετική προσωπική τους ενημέρωση, στο χώρο του ΙΕΠ (Τσόχα 36, Αθήνα) τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10.00, γραφείο 404 (4ος όροφος).

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top