Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αι.) - πιλοτική εφαρμογή

Σε συνέχεια της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών» που στοχεύει στην εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών (ΠΣ) προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου και του εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνονται αυτά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης, κρίθηκε σκόπιμο, πριν γενικευτεί η εφαρμογή τους, να γίνει προηγούμενα μια ευρείας έκτασης πιλοτική εφαρμογή.

Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, έγινε εκτενής χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής), ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής του συνόλου των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή» και για την επίτευξη των στόχων της προβλέπονταν:

(α) η στοχευμένη επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με την πιλοτική εφαρμογή (εκπαιδευτικών, διευθυντών των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων),
(β)η ευρείας έκτασης πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες «πιλοτικά» σχολεία» νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου,
(γ) η εξασφάλιση της παρακολούθησης και υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών,
(δ)η εκτενής χρήση της εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης καθώς και της εξωτερικής αξιολόγησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας και της αποτελεσματικότητας της εισαγωγής του νέου ΠΣ.
(ε)η εκτενής χρήση της εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης και εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής του συνόλου των καινοτομιών που προβλέπονται στο «Νέο Σχολείο».

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσα από την υλοποίηση των Υποέργων 1, 4, 5, 7, 8, 9 και 10.

Επικοινωνία

Top