Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 4/2022) - «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου»- MIS 5124310

 

16 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 05/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» (Αρ. Διακήρυξης 04/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη Υποέργο 5 - MIS 5124310”

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 (Αρ. Διακήρυξης 04/2022).

 

16 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 03/25-11-2022 και 04/30-11-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» (Αρ. Διακήρυξης 04/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη Υποέργο 5 - MIS 5124310»

 

10 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/14-10-2022 και 2/02-11-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» (Αρ. Διακήρυξης 04/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη Υποέργο 5 - MIS 5124310.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της με αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 (Αρ. Διακήρυξης 04/2022).

 

5 Οκτωβρίου 2022

«Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 22PROC011258298 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης: «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με MIS 5124310»

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών έως την Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 12:00 και παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών έως την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 12:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Απόφαση παράτασης

  

3 Οκτωβρίου 2022

Διευκρινίσεις για τον υπ’ αρ. πρωτ.11376/16-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011258298 και AΡ.ΕΣΗΔΗΣ 171947-Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. Διακήρυξης 4/2022) - «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου», στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» και MIS 5124310

 


 

16 Σεπτεμβρίου 2022

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 4/2022) - «Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου», στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» και MIS 5124310

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και αποτίμηση της πορείας ολοκλήρωσης της φοίτησης, καθώς και της διαδικασίας μετάβασης σε κύκλο σπουδών ανώτερου επιπέδου ή/και στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Ιχνηλάτησης από το οποίο θα εξάγονται δεδομένα, που θα αξιοποιηθούν από το ΙΕΠ για τη διαμόρφωση συμπερασμάτων που αφορούν στις ακαδημαϊκές διαδρομές των μαθητών/τριών και συγχρόνως θα τροφοδοτήσουν το πληροφοριακό σύστημα του ΕΙΕΑΔ, προκειμένου να γίνουν συσχετισμοί με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από την «επικοινωνία»/ή σύνδεση αυτή θα προκύψουν πληροφορίες που θα μπορούν να αναζητήσουν μέσω του εξειδικευμένου ηλεκτρονικού κόμβου (portal) οι τελικοί χρήστες αυτού, δηλ. οι μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικοί, και οι οποίες θα αφορούν σε τύπους προσφερόμενης εκπαίδευσης/περιεχόμενο σπουδών, τρέχουσα ζήτηση σε επαγγέλματα και απαιτούμενες δεξιότητες και συνακόλουθα σε προοπτικές εύρεσης εργασίας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα αναπτυχθούν οι υποδομές Παρατηρητηρίου και συγκεκριμένα:
A.  Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλάτησης (ηλεκτρονικού κόμβου)
B. Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας εξειδικευμένου Portal (ιστότοπου) για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις δεξιότητες που ενισχύουν την απασχολησιμότητα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εκατόν εξήντα μια χιλιάδες διακόσια ευρώ (161.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής:

Παραδοτέο

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)

Π1.1.1

Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλάτησης - Αρχική έκδοση

 

 

 

80.000,00

 

 

 

19.200,00

 

 

 

99.200,00

Π1.1.2

Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλάτησης- Τελική έκδοση

Π2.1.1

Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας εξειδικευμένου Portal για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις δεξιότητες που ενισχύουν την απασχολησιμότητα- Αρχική έκδοση

 

 

 

 

 

 

50.000,00

 

 

 

 

 

 

12.000,00

 

 

 

 

 

 

62.000,00

Π2.1.2

Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας εξειδικευμένου Portal για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις δεξιότητες που ενισχύουν την απασχολησιμότητα- Τελική έκδοση

 

Σύνολο

130.000,00

31.200,00

161.200,00

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 06/10/2022 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά την Τετάρτη, 12/10/2022 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
3. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top