Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των 5/16-02-2024 και 6/23-02-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 46939/15-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΛΠΟΞΛΔ-Σ5Σ) 2ης ενεργοποίησης Πρόσκλησης 26 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε Ανάδοχο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της διεξαγωγής της Αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα (Foreign Language Assessment)-FLA της πιλοτικής φάσης του PISA 2025» 23 Φεβρουαρίου 2024
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 9/13-02-2024 και 10/21-02-2024 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 39103/04-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΚΝΟΞΛΔ-ΥΤΨ) ενεργοποίησης και τροποποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22 Φεβρουαρίου 2024
Δελτίο Τύπου - Hμερίδα «Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος LOOP: Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών και ενδυνάμωση του θεσμού του μέντορα στα σχολεία» 21 Φεβρουαρίου 2024
Διαδικτυακές Ενημερωτικές Συναντήσεις στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «SYNAPSES – ESTABLISHING TEACHER EDUCATION NETWORKS AND COMMUNITIES OF PRACTICE ON TEACHING FOR SUSTAINABILITY CITIZENSHIP» 21 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση «Μαζί για την Εκπαίδευση» - Εργαστήρια Δεξιοτήτων 19 Φεβρουαρίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’αρ.01/18-01-2024,02/12-02-2024,03/13-02-2024 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’αρ.46581/08-12-2023(ΑΔΑ:6Λ81ΟΞΛΔ-ΚΡΡ) ενεργοποίησης της υπ’ αρ.45160/02-11-2023 Πρόσκλησης 16 Φεβρουαρίου 2024
(α) Υποβολή των Πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46244/30-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΟΒΟΞΛΔ-ΒΦΛ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του ΙΕΠ (β) Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων 15 Φεβρουαρίου 2024
(α) Υποβολή των Πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων όσον αφορά στην υπ’ αρ. πρ. 46239/30-11-2023 (ΑΔΑ: Ρ4Υ9ΟΞΛΔ-ΓΚΠ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων β) Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων 15 Φεβρουαρίου 2024
Απόφαση ΔΣ/ ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ.04/14-02-2024 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της υπ’ αρ.46581/08-12-2023 (ΑΔΑ: 6Λ81ΟΞΛΔ-ΚΡΡ) ενεργοποίησης της υπ’ αρ.45160/02-11-2023 Πρόσκλησης 15 Φεβρουαρίου 2024

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top