Πρόγραμμα τελικής Εκδήλωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου IMPACT

IMPACT logo scalled

erasmus

 Ο σύνδεσμος του live streaming του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμος την Παρασκευή 29/11/2019, 09:00 π.μ. στις Ανακοινώσεις και στα Τελευταία Νέα της Ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.


IMPACT Τελική Εκδήλωση
Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2019

 

9.30 - 9.45 Καλωσόρισμα

9.45 - 11.15. Πρόγραμμα IMPACT: Σκοπός και Μεθοδολογία

9.45 - 10.00 Gortsila, E. - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η σημασία του προγράμματος IMPACT για τη Φυσική Αγωγή (ΦΑ)

10.00 – 10.20 Papaioannou, A., Carraro, A., Sarrazin, P., Demirhan, G., Torregrossa, M., Scheuer, C., Duda, J. & Bouglas, V.: Σκοποί, μεθοδολογία, εργαλεία του προγράμματος IMPACT

10.20 – 10.40 Sarrazin, P., Gobbi, E., Erturan, G., Krommidas, C., Appleton, Ramis, P., Holzweg, M., & Papaioannou, A.: Εγκυρότητα και Αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης

10.40 - 11.00 Carraro, A., Torregrossa, M., Demirhan, G., Loules, G., Escriva-Boulley, G., Appleton, P., Bouglas, V., & Papaioannou, A.: Φυσική Δραστηριότητα και συναισθήματα στο μάθημα της ΦΑ στις 6 χώρες

11.00 - 11.15 Ερωτήσεις & Συζήτηση

11.15 - 11.45 Διάλειμμα

 

11.45 - 13.00  Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για προώθηση της εσωτερικής παρακίνησης, αυτορρύθμισης και φυσικής δραστηριότητας

11.45 - 12.15 Digelidis, N., Erturan, G., Tessier, D., Syrmpas, I., Sarrazin, P., Gortsila, E., Ozdurak, H., Holzweg, M., Zito, V., & Papaioannou, A.: Εκπαιδευτικό υλικό & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΦΑ στο πρόγραμμα IMPACT

12.15 - 12.30 Erturan, G., Gobbi, E., Ramis, Y., Cremonesi, B., Carraro, A., Tessier, D., Bulca, Y., & Papaioannou, A.: Κλίμα παρακίνησης, εσωτερική παρακίνηση και συναισθήματα στη ΦΑ

12.30 - 12.45 Ramis, Y., Gobbi, E., Tessier, D., Escriva-Boulley, E., Loules, G., & Torregrossa, M.: Υποστήριξη των Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών των μαθητών/ τριών και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

12.45 - 13.00 Krommidas, C., Gobbi, E., Escriva-Boulley, E., Carraro, A., Sarrazin, P., Erturan, G., Demirhan, G., Digelidis, N., & Papaioannou, A.: Η επίδραση του προγράμματος IMPACT στην αυτορρύθμιση και στην Φυσική Δραστηριότητα των μαθητών/τριών

13.00 - 13.15 Ερωτήσεις & Συζήτηση

13.15 - 13.45 Διάλειμμα

 

13.45-15.00 Εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος IMPACT και το μέλλον της προώθησης της Φυσικής Δραστηριότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Φυσικής Αγωγής

13.45.14.00. Lygourioti, M.E., Sarlas, G., & Pateraki, L.: Παραδείγματα Καλών Πρακτικών από Εκπαιδευτικούς ΦΑ που υλοποίησαν το πρόγραμμα IMPACT

14.00-14.50. Στρογγυλή Τράπεζα: Gortsila, E., Ozdurak, H., Cremonesi, B., Holzweg, M., Carraro, A., Demirhan, G., Kereres, D., & Papaioannou, A..: Το μέλλον της προώθησης της Φυσικής Δραστηριότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Φυσικής Αγωγής

14.50-15.00. Papaioannou, A.: Συμπεράσματα από το πρόγραμμα IMPACT για τους φορείς χάραξης πολιτικής

15.00. Πέρας εκδήλωσης

 

 

IMPACT Final event
Athens 29 November 2019

 

9.30 - 9.45 Welcome addresses

9.45 - 11.15.  IMPACT project: Aims and methods

9.45 - 10.00 Gortsila, E. - Institute of Educational Policy: The importance of the IMPACT project for Physical Education

10.00 – 10.20 Papaioannou, A., Carraro, A., Sarrazin, P., Demirhan, G., Torregrossa, M., Scheuer, C., Duda, J. & Bouglas, V.: Aims, methodology, tools of the IMPACT project

10.20 – 10.40 Sarrazin, P., Gobbi, E., Erturan, G., Krommidas, C., Appleton, Ramis, P., Holzweg, M., & Papaioannou, A.: Validity and reliability of measures

10.40 - 11.00 Carraro, A., Torregrossa, M., Demirhan, G., Loules, G., Escriva-Boulley, G., Appleton, P., Bouglas, V., & Papaioannou, A.: Physical Activity & affect in PE across the 6 countries

11.00 - 11.15 Questions & discussion

11.15 - 11.45 Break

 

11.45 - 13.00 Teachers’ Education and promotion of intrinsic motivation, self-regulation and physical activity

11.45 - 12.15 Digelidis, N., Erturan, G., Tessier, D., Syrmpas, I., Sarrazin, P., Gortsila, E., Ozdurak, H., Holzweg, M., Zito, V., & Papaioannou, A.: IMPACT project educational material & teachers’ training   

12.15 - 12.30 Erturan, G., Gobbi, E., Ramis, Y., Cremonesi, B., Carraro, A., Tessier, D., Bulca, Y., & Papaioannou, A.: Mastery climate, intrinsic motivation, affect: implications  

12.30 - 12.45 Ramis, Y., Gobbi, E., Tessier, D., Escriva-Boulley, E., Loules, G., & Torregrossa, M.: Supporting students’ needs and improving their well-being

12.45 - 13.00 Krommidas, C., Gobbi, E., Escriva-Boulley, E., Carraro, A., Sarrazin, P., Erturan, G., Demirhan, G., Digelidis, N., & Papaioannou, A.: Effects of IMPACT project on self-regulation and PA

13.00 - 13.15 Questions - Discussion

13.15 - 13.45 Break

 

13.45-15.00 Experiences from the IMPACT project and the future of physical activity promotion through European physical education

13.45.14.00. Lygourioti, M.E., Sarlas, G., & Pateraki, L.: Examples of good practices by Physical Education teachers who implemented the IMPACT project

14.00-14.50. Round Table Panel: Gortsila, E., Ozdurak, H., Cremonesi, B., Holzweg, M., Carraro, A., Demirhan, G., Kereres, D., & Papaioannou, A..: The future of physical activity promotion through European physical education

14.50-15.00. Papaioannou, A.: Implications from the IMPACT project for policy makers

15.00. Closure

 

 

Επικοινωνία

Top