Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας - Διενέργεια Συνεντεύξεων

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 58/17-12-2020 Αποσπάσματος πρακτικού ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 9ΣΙ5ΟΞΛΔ-2ΥΑ), στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 και κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σας γνωρίζουμε ότι ο προσωρινός πίνακας κατέστη οριστικός στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • ΑΓΓΛΙΚΑ
  • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΙΣΤΟΡΙΑ
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  • ΧΗΜΕΙΑ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετική πρόσκληση

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top