Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας οι οποίες να εξυπηρετούν τις ανάγκες κλιματισμού του 7ου και 8ου ορόφου στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αντλίων θερμότητας, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες κλιματισμού του 7ου και 8ου ορόφου στο κτίριο, όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 42511110-5:Αντλίες θερμότητας και συμπληρωματικού CPV 51000000-9 : Υπηρεσίες εγκατάστασης.


Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το έτος 2022.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό σαράντα τριών χιλιάδων πεντακόσιων ευρώ (43.500,00€) ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ(53.940,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Παρασκευή 26/08/2022 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Παρασκευή 02/09/2022 και ώρα 11:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΕΣ σε μορφή pdf
  3. ΕΕΣ σε μορφή xml

 


 [Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Top