Ενημέρωση για οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6893/03-06-2022 (ΑΔΑ:9ΝΩΓΟΞΛΔ-ΖΤ1) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου υποβολής ενστάσεων, ενημερώνουμε για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, όπως εγκρίθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8310/05-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΦΟΞΛΔ-ΓΦΨ) απόσπασμα της 37ης/04-07-2022 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6893/03-06-2022 (ΑΔΑ:9ΝΩΓΟΞΛΔ-ΖΤ1) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ.

 

Επικοινωνία

Top