Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/17.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/17.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 (ΑΔΑ: 9Τ8ΒΟΞΛΔ-ΡΑΝ, ΑΔΑΜ: 20PR0C007025330) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020), που αφορά την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, ήτοι καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 30.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.


 [Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top