Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 11/08.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 04/2020)

 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 11/08.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007225695) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 04/2020).


[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top