Πρόσκληση - «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) απασχολεί σήμερα 120 άτομα στο κτίριο επί της οδού Αν. Τσόχα 26. Ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας (Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας).

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου/-ων για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στο ΙΕΠ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση, στα κάτωθι τμήματα:
• Τμήμα Α: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
• Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου ή/και για ένα μόνο από τα Τμήματα που περιλαμβάνει η παρούσα πρόσκληση.
Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (3.510,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (4.352,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής:

Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% (€)

Τμήμα Α

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

2.295,00

2.845,80

Τμήμα Β

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

1.215,00

1.506,60

Σύνολο

3.510,00

4.352,40

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 28.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top