Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/12-08-2020, 6/02-09-2020 και 7/08-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 Πρόσκληση

 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/12-08-2020, 6/02-09-2020 και 7/08-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


 [Σχετικό Μητρώο]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top