Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/4.9.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020)

 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/4.9.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 (ΑΔΑ: 9Τ8ΒΟΞΛΔ-ΡΑΝ, ΑΔΑΜ: 20PR0C007025330) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17,ήτοι καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 16.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.


[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top