Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 04/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (20.967,74€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 15.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 16.04.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ _ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

   23 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ, ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Διακ.: 04/2019)

   23 Μαΐου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των με αρ. 7/13.05.2019 και 9/21.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ, ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Διακ.: 04/2019)

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top