Πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της προμήθειας έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σκοπός της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740 είναι η αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσμό του νηπιαγωγείου, η έγκαιρη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και η προετοιμασία για επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Προκειμένου να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων ο/η Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και αποστολή έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (εκπαιδευτικά βιβλία για παιδιά έως 5 ετών) όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικής προσφοράς της παρούσας πρόσκλησης.

Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να αποσταλούν στα νηπιαγωγεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Β έως και δώδεκα ημέρες από την απόφαση ανάθεσης και ανάρτησης της σχετικής απόφασης ΙΕΠ στο Μητρώο ΚΗΜΔΗΣ (ημερομηνία του voucher ή/και δελτίου αποστολής).

 

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (2.830,19€) άνευ ΦΠΑ ήτοι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%)

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 01.10.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

   08 Οκτωβρίου 2019    

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 22/03.10.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 9511/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΝΛΛΟΞΛΔ-ΖΝΕ, ΑΔΑΜ: 19PR0C005586399) πρόσκληση- Απόφαση Κατακύρωσης.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top