Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απασχολεί σήμερα 142 άτομα, 138 στο κτίριο επί της οδού Αν. Τσόχα 26 και 4 άτομα στη βιβλιοθήκη επί της Λεωφ. Μεσογείων 396. Ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας (Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας).

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου/-ων  για  την  παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο ΙΕΠ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα:

  • Τμήμα Α: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας
  • Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου ή/και για ένα μόνο από τα Τμήματα που περιλαμβάνει η παρούσα πρόσκληση.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (3.306,45€)  άνευ ΦΠΑ ήτοι τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (4.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής:

Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% (€)

Τμήμα Α

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

1.774,19

2.200,00

Τμήμα Β

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

1.532,26

1.900,00

Σύνολο   

3.306,45

4.100,00

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 21.03.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

   03 Απριλίου 2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει την Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 09:00 π.μ. στον 4ο όροφο του Ι.Ε.Π. για τη διενέργεια της πρόσκλησης (άνοιγμα των προσφορών).

   23 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/9.4.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις  06.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

   24 Μαΐου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/15.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις  29.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top