Διαδικασία υποβολής και μορφή κειμένων

Διαδικασία υποβολής και μορφή κειμένων

Διαδικασία υποβολής και μορφή κειμένων: Οδηγίες προς τους/τις Συγγραφείς κειμένων για τις επιστημονικές εκδόσεις του Ι.Ε.Π. (Πράξη 21/06-06-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.)

 

 Οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή άλλη έκδοση παντός τύπου. 

Οι εργασίες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σε δύο αρχεία, ένα σε μορφή WORD και ένα σε PDF, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της αντίστοιχης διαδικτυακής έκδοσης/περιοδικού του Ι.Ε.Π.  

Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 10.000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, εικόνων και παραρτημάτων. Κάθε εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται,  εκτός από τον τίτλο, από μία περίληψη έως 150 λέξεων στην ελληνική και αντίστοιχα μία περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Στο τέλος κάθε περίληψης θα πρέπει να δίνονται έως πέντε (5) λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να έχουν την εξής δομή: προσωπικά στοιχεία συγγραφέα/-ων, τίτλος, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφία.

Για τη διευκόλυνση της ανωνυμίας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προς δημοσίευση κειμένων, τα προσωπικά στοιχεία των συγγραφέων -με τη σειρά που θα εμφανίζονται στην εργασία- θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστή (εισαγωγική) σελίδα από το κείμενο της εργασίας, με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, πεζά γράμματα, βάσει και του σχετικού προτύπου που επισυνάπτεται (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, οργανισμός προέλευσης, e-mail, αριθμός τηλεφώνου). Στην εισαγωγική σελίδα θα πρέπει να παρατίθεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις) για κάθε συγγραφέα. Η σελίδα αυτή θα αφαιρείται/αποκόπτεται από την εκτελεστική γραμματεία του περιοδικού πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των κειμένων. Η εκτελεστική γραμματεία του περιοδικού έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα από την εργασία, εάν αυτό αναγράφεται, προκειμένου να διασφαλίσει την «τυφλή» αξιολόγηση. Στην εν λόγω εισαγωγική σελίδα, σε περίπτωση συγγραφέων περισσοτέρων του ενός, θα πρέπει να δηλώνεται ο υπεύθυνος συγγραφέας για επικοινωνία. Στο πλαίσιο της μέριμνας για τη διασφάλιση της «τυφλής» αξιολόγησης: 

  • οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν διαγράψει τα ονόματά τους από το κυρίως κείμενο του άρθρου,
  • στο αρχείο WORD, καθώς και στο αρχείο PDF, η ταυτότητα του συγγραφέα θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις ιδιότητες του αρχείου (αντίστοιχα στο μενού εντολών Αρχείο στο Word και στο μενού εντολών Αρχείο του Adobe Acrobat).

Οι συγγραφείς υποβάλουν την αναθεωρημένη έκδοση της εργασίας τους στην τελική της μορφή, σε μορφή WORD και PDF, αφού έχουν λάβει υπόψη τις αλλαγές που προτείνουν οι αξιολογητές/αξιολογήτριες, εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης των σχολίων των αξιολογητών, χρησιμοποιώντας το Πρότυπο Έγγραφο Σύνταξης και Υποβολής Άρθρου (ακολουθεί). Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού κρίνει αν η αναθεωρημένη εργασία σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών είναι δημοσιεύσιμη. Οι αναθεωρημένες εργασίες προωθούνται για γλωσσική επιμέλεια και σελιδοποίηση υπό τον όρο ότι είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Εφόσον απαιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για να τις παράσχουν. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν σχετικά εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους, το άρθρο τους θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνουν οι επιμελητές/επιμελήτριες του κειμένου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη μορφή των υποβαλλόμενων κειμένων ισχύουν τα εξής:

Α. Γενικές οδηγίες συγγραφής εργασιών-άρθρων

Έκταση: 3.000 ως 10.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, εικόνων και παραρτημάτων.

Διάταξη σελίδας: Κανονική (Περιθώρια: 3,18 εκατοστά δεξιά & αριστερά, 2,50 εκατοστά επάνω & κάτω).

Γραμματοσειρά υποτίτλων και κυρίως κειμένου: Times New Roman, μέγεθος 12.

Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση έντονων (bold) χαρακτήρων ή υπογραμμίσεων. Είναι επιτρεπτή όμως η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για τα σημεία στα οποία δίνεται έμφαση.

 

Διάστιχο: 1,5 (κυρίως κείμενο)

Στοίχιση: πλήρης (κυρίως κείμενο)

 

Παράγραφοι: σε όλες (και στην πρώτη) εσοχή μισής ίντσας (1,27 χιλ.), με τη χρήση Tab, στην πρώτη τους γραμμή. Δεν αφήνουμε κενό ανάμεσα στις παραγράφους.

 

Β. Αναλυτικές οδηγίες μορφοποίησης κειμένων

Τίτλος του κειμένου: Arial, μέγεθος 16, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο.

 

Ονοματεπώνυμα συγγραφέων: Arial, μέγεθος 12, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο. Αφήνουμε μια σειρά (με Enter) μεταξύ του τίτλου της εργασίας και των ονοματεπωνύμων των συγγραφέων, αλλά και μεταξύ των συγγραφέων.

Οργανισμός προέλευσης του/της συγγραφέα/των συγγραφέων (πανεπιστήμιο, σχολείο κ.λπ.): μπαίνει κάτω από το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα, μαζί με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ακριβώς από κάτω, χωρίς κενό): Arial, μέγεθος 11, πεζά, πλάγια (Italics), όχι έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο.

Περίληψη: Μέχρι 150 λέξεις. Τimes New Roman, μέγεθος 11. Ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και βιβλιογραφικές παραπομπές. Πλήρης στοίχιση (Αφήνουμε δύο σειρές μεταξύ των προσωπικών στοιχείων των συγγραφέων και της περίληψης). Η περίληψη να γραφεί πρώτα στην ελληνική και κατόπιν στην αγγλική γλώσσα (Abstract), βάσει των προηγούμενων οδηγιών, με την παρεμβολή δύο γραμμών ανάμεσά τους (συμπεριλαμβανομένων των λέξεων-κλειδιών).

Λέξεις-κλειδιά (Keywords): Με μονό κενό κάτω από κάθε περίληψη, έως 5 λέξεις, Τimes New Roman, μέγεθος 11, με κόμματα ανάμεσα στις λέξεις.

 

Εισαγωγή-Κυρίως κείμενο:  Tο κείμενο της εργασίας ξεκινά με την Εισαγωγή μετά τις περιλήψεις και ακολουθεί το κυρίως άρθρο-εργασία με υπότιτλους για κάθε ενότητα.

 

Υπότιτλοι: Αφήνουμε μία σειρά ανάμεσα στους υπότιτλους των ενοτήτων, πριν και μετά από το κείμενο. Να γράφονται όλοι (και της περίληψης) με Τimes New Roman, πεζά, μέγεθος 12, έντονη γραφή, με αριστερή στοίχιση.

Ενδεικτικοί υπότιτλοι: Η ταυτότητα της έρευνας, Αποτελέσματα και σχόλια, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία.

Αν υπάρχουν δεύτερης κατηγορίας υπότιτλοι, να γράφονται με Τimes New Roman, μέγεθος 12, πλάγια γραφή (Italics), όχι έντονα (π.χ. Κριτήρια επιλογής δείγματος), με μία σειρά  κενό πριν το κείμενο που ακολουθεί.

 

Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία παρατίθεται σε χωριστή σελίδα, αμέσως μετά το τέλος του κυρίως κειμένου της εργασίας, σύμφωνα με το ακολουθούμενο από το Ι.Ε.Π. σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών. Ο τίτλος Βιβλιογραφία μπαίνει σε Τimes New Roman, πεζά, μέγεθος 12, έντονη γραφή, αριστερή στοίχιση, με διπλό κενό (με Enter) πριν από αυτόν (από το κυρίως κείμενο) και μετά από αυτόν.

      Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται με πεζούς χαρακτήρες, Times New Roman, μεγέθους 12 και πλήρη στοίχιση. Μεσολαβεί κενό (με Enter) μεταξύ των αναφορών και μονό διάστιχο στο πλαίσιο της ίδιας αναφοράς, εφόσον αυτή καταλαμβάνει πάνω από μία σειρά-γραμμή. Οι αναφορές παρατίθενται χωρίς να αριθμούνται και χωρίς κουκίδες, τοποθετημένες αλφαβητικά.

 

Σχήματα, διαγράμματα, πίνακες και εικόνες: Δεν πρέπει να καταχωρίζονται μέσα στο κείμενο, αλλά σε ξεχωριστή σελίδα, στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία, με σχετική όμως ένδειξη για την ακριβή θέση στην οποία εντάσσονται εντός του κειμένου (Παράδειγμα: στο σημείο αυτό να μπει ο Πίνακας 1 ή το Σχήμα 2). Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, να φέρουν τίτλους και να είναι σχεδιασμένα με ευκρίνεια. Πρέπει να αποφεύγονται τα έντονα στοιχεία (bold) και τα κεφαλαία.

Λεζάντες σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και εικόνων: Τimes New Roman, μέγεθος 12, κεντραρισμένες, πριν τον πίνακα (ή το σχήμα), στις εικόνες όμως κάτω από αυτές. Αφήστε μια γραμμή πριν και μετά τη λεζάντα. Αριθμούμε τους πίνακες, τα σχήματα, τα διαγράμματα και τις εικόνες, με έντονη γραφή. (π.χ. Πίνακας 2)

Παραρτήματα: Στο τέλος της εργασίας, μετά τη βιβλιογραφία, σε νέα σελίδα. Κείμενο: Τimes New Roman, μέγεθος 11, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση, με τον τίτλο κεντραρισμένο, με έντονη γραφή (π.χ. Παράρτημα 1).

«Πρότυπο Έγγραφο Σύνταξης και Υποβολής Άρθρου».

Αρχική Οδηγίες προς τους συγγραφείς Διαδικασία υποβολής και μορφή κειμένων