Η Πορεία της βιβλιοθήκης είναι στενά συνδεδεμένη με αυτήν του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - σήμερα   Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο παλαιότερος ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σε ζητήματα παιδείας και με το έργο του συνέβαλλε ουσιαστικά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας. 

Το Π.Ι. ιδρύθηκε το 1964 (Ν.4379)  με την ονομασία από τον Πρωθυπουργό της χώρας και υπουργό Εθνικής Παιδείας, Γεώργιο Παπανδρέου. 

Η Βιβλιοθήκη λειτούργησε τότε με βάση το διάταγμα 827/1965 που επικύρωνε τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ι., ως μέρος του Α΄ τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας. Το 1967 καταργήθηκε και ασφαλώς και η βιβλιοθήκη του, για να επανιδρυθεί το 1985 (Ν.1566/85 ) στη θέση του καταργηθέντος Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης  που είχε συσταθεί το 1975 (Ν186/75) . 

Το Π.Ι. λειτούργησε έως το 2011 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων,  την πολύπλευρη μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας σε εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό επίπεδο. Η Βιβλιοθήκη  αποτέλεσε γραφείο του Τμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι.

Το 2011  το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  καταργήθηκε και στη θέση του ιδρύθηκε το Ι.Ε.Π. ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» .

Σήμερα, το Ι.Ε.Π., αποτελεί τον επιτελικό επιστημονικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα  με το άρθρο 13 του Ν3966/2011, η Βιβλιοθήκη υπάγεται στην επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π., που ονομάζεται «Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων».

Σημαντικά σημεία της πορείας της βιβλιοθήκης υπήρξαν η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης* στο πλαίσιο προγράμματος του CEDEFOP και η ένταξη της βιβλιοθήκης του ΠΙ σε έργα του Α' ΕΠΕΑΕΚ (1997-2000) και του Β' ΕΠΕΑΕΚ (2001-2006) με σκοπό αφενός τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Βιβλιοθήκης (Α' ΕΠΕΑΕΚ), και αφετέρου την ανάπτυξη της δικτύωσής της και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της (Β' ΕΠΕΑΕΚ) .Τα έργα αυτά «Απολλόδωρος: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του ΠΙ» και «Απολλόδωρος ΙΙ: Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΠΙ» έδωσαν τη δυνατότητα εμπλουτισμού της συλλογής της, αναβάθμισης του χώρου και του εξοπλισμού και υποστήριξαν τη βελτίωση των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει, δίνοντας έμφαση, κατά τη δεύτερη φάση (2001 - 2006), στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι νέοι χώροι της βιβλιοθήκης εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο του 2000.

* Λειτούργησε το διάστημα 1987 - 1993. Το 1993 μεταφέρθηκε στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 10 του Ν 2009/ 1992

Αρχική Πληροφορίες Πορεία Βιβλιοθήκης