Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Αιτήσης
για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α' 136)
Για να προχωρήσετε θα πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Τα στοιχεία που θα αποθηκευτούν στο σύστημα είναι τα Επώνυμο*, Όνομα*, Πατρώνυμο*, Αριθμός Μητρώου*, Ειδικότητα*, e-mail* και ΑΦΜ.
Με (*) τα στοιχεία που πρέπει να είναι ενημερώμενα στο ΠΣΔ διαφορετικά δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.
Σχετικές οδηγίες για το συγγραφικό έργο μπορείτε να δείτε εδώ.