Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Αιτήσης
για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ)
Η είσοδος πραγματοποιείται με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα στοιχεία που θα αποθηκευτούν στο σύστημα είναι τα Επώνυμο*, Όνομα*, Πατρώνυμο*, Αριθμός Μητρώου*, Ειδικότητα*, Email*, Τηλέφωνο και ΑΦΜ.
Με (*) τα στοιχεία που πρέπει να είναι ενημερώμενα στο ΠΣΔ διαφορετικά δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.
Δείτε εδώ την τροποποίηση της προκύρηξης-πρόσκλησης.
Προσοχή: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 09/01/2023 16:00.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές για τα ΠΕΠΑΛ έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους μέχρι την ημερομηνία λήξης αιτήσεων όπως ορίζονταν στην υπό στοιχεία 152398/08.12.2022 (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) (28.12.2022 και ώρα 16:00) και εφόσον επιθυμούν να ανεβάσουν κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό του οποίου η έκδοση περιοριζόταν από την παραπάνω ημερομηνία λήξης (εκτός του Π.Υ.Μ.) μπορούν να αποοριστικοποιήσουν την αίτησή τους στέλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pepal@minedu.gov.gr
Επισημάνσεις
1. Η επανέκδοση του ΠΥΜ δεν είναι αναγκαία, το ΣΥΠΕΠΑΛ θα είναι ενημερωμένο και θα λάβει υπόψη του, όπου απαιτείται, το χρονικό διάστημα έως την νέα καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων σύμφωνα με την υπό στοιχεία 160828/Κ3/28.12.2022, τροποποίηση της πρόσκλησης (ΑΔΑ:6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ), δηλαδή έως την 9η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.

2. Σας επισημαίνουμε ότι αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία θα πρέπει να οριστικοποιήσετε ξανά την αίτησή σας και να εκτυπώσετε τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου που θα σας αποδοθεί από το σύστημα.