Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος
Επιμορφωτικές Δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μαθησιακά αντικείμενα

Επιλέγετε από τα παρακάτω πεδία με ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Πρέπει να εισάγεις τον τίτλο που θα εμφανίζεται για το αντικείμενο

Το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές Δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξη με τίτλο: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό MIS 5004204