• Σενάριο 2 – Αγγλικά Γυμνάσιο

    Πράξη: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», Κωδ. ΟΠΣ 5004204


    Δράση 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)»


    • Γνωστική διεργασία: [ Εννοιολογώντας ]

    Γνωστική διεργασία: [ Βιώνοντας ]Γνωστική διεργασία: [ Αναλύοντας ]