Οι χρήστες του ΙΕΠ εκπαιδεύονται σε θέματα Πληροφορικής γενικού ενδιαφέροντος