Μέντορας - Οδηγίες προς τους Συγγραφείς (νέο)

Μέντορας - Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Οι εργασίες αποστέλλονται σε τρία αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word 2003 ή νεότερο) προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), α) στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, Αθήνα, 115.21 με την ένδειξη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ, β) στο e-mail: mentor[at]iep.edu.gr.

Το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική του διεύθυνση αναγράφονται μόνο στο ένα από τα τρία (3) αντίγραφα, το οποίο συνοδεύεται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα εκτάσεως περίπου εκατό (100) λέξεων.

Το γραπτό κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε χαρτί Α4 με διπλό διάστιχο μεταξύ των αράδων. Το κείμενο της εργασίας θα πρέπει να εκτείνεται μεταξύ δέκα (10) και είκοσι (20) σελίδων. Η γλώσσα των εργασιών είναι η ελληνική, με σύντομη περίληψη (100 περίπου λέξεις) τόσο στην ελληνική όσο και σε μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχική Οδηγίες προς τους συγγραφείς