Χαρακτήρας-Ταυτότητα της Μονάδας

   Η Μονάδα «Εκπαιδευτική και Σχολική Δημοκρατία/Καινοτόμα Προγράμματα και Μέθοδοι» πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνδέονται με α) την προάσπιση και προαγωγή των αξιών της δημοκρατίας στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές πρακτικές, β) την προώθηση της καινοτομίας, ως μέσου αλλαγής και μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκπλήρωσης των στόχων της εκπαίδευσης.
   Προς την κατεύθυνση αυτή, τις εργασίες της Μονάδας διατρέχουν ως κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές και επιδιώξεις: η ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των μαθητών και μαθητριών με την παροχή των απαραίτητων για αυτούς εφοδίων, η υποστήριξη του δικαιώματος των μαθητών και των μαθητριών να συμπεριλαμβάνονται κοινωνικά, πνευματικά, πολιτιστικά και προσωπικά, η υποστήριξη του δικαιώματος της συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών και των λοιπών μελών της σχολικής κοινότητας σε διαδικασίες και πρακτικές διαμέσου των οποίων η τάξη πραγμάτων κατασκευάζεται, συντηρείται και αλλάζει, η πραγμάτωση των αρχών της ισότητας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης,  της συνεργασίας,  του σεβασμού στη διαφορετικότητα και τα Δικαιώματα του ανθρώπου, η  εξάλειψη φαινόμενων βίας, διακρίσεων και ρατσισμού, ξενοφοβίας και  αποκλεισμού και γενικότερα η ανάπτυξη ιδεών, στάσεων και δράσεων που αποβλέπουν στην προάσπιση και την προαγωγή της δημοκρατίας.  
   Παράλληλα, στο πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας, οι εργασίες της Μονάδας εστιάζουν σε ζητήματα που εμπεριέχουν και προωθούν  νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση με σκοπό την ανανέωση  των διδακτικών –μαθησιακών πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών και μαθητριών.
Στους ανωτέρω τομείς των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα γνωμοδοτεί ή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για θέματα σπουδών (π.χ. ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα σπουδών, σχολικά βιβλία) που αφορούν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί επί σχετικών αιτημάτων που διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. για τη διεξαγωγή ερευνών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού εντός του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, απαντά σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παρέχει στοιχεία σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με τη διεθνή και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.   Επιπροσθέτως, η Μονάδα:
•    σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
•    συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
•    προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν τη δημοσιότητα του έργου της Μονάδας (διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.),
•    υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα,
•    συμβάλλει στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.
 
Έργα της Μονάδας σε εξέλιξη:

   H Μονάδα έχει αναλάβει την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της  καινοτομίας «Θεματική Εβδομάδα 2016-17: Σώμα και Ταυτότητα». Η εν λόγω Θεματική Εβδομάδα  η οποία θα υλοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-17 αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις Έμφυλες Ταυτότητες.  

Περισσότερα:
 http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017

Ονοματεπώνυμο 
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία (Συντονίστρια)
Γραμμένος Νικόλαος
Κατσούλας Θεοδόσιος
Κουταλίδη Σοφία
Κούτρας Γεώργιος
Μουρσελά Κλεοπάτρα
Προβατάρη Σοφία
Τζάρτζας Γεώργιος
Φέρμελη Γεωργία
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ10
Κοινωνιολόγος
ΠΕ14.04
Γεωπόνος
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Εισηγήτρια
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Α'
Τηλέφωνο
213-1335-409
213-1335-564
213-1335-404
213-1335-359
213-1335-561
213-1335-566
213-1335-144
213-1335-402
213-1335-408
Email
akotsira
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
thkatsoulas
[at]iep.edu.gr
skoutalidi
[at]iep.edu.gr
gkoutras
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
sprovatari
[at]iep.edu.gr
tzartzas
[at]iep.edu.gr
gfermeli
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Top