Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 11

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης, ήτοι η ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Πράξης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να παρέχει στους φορείς που θα εμπλακούν στην υλοποίηση αλλά και στη μετέπειτα λειτουργία της Πράξης, τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις επιπτώσεις των δράσεων που θα υλοποιηθούν και να καταστήσει δυνατή τη διαμόρφωση μιας έγκυρης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης εικόνας για το βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (12.096,77€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 24.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15:00 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 25/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11:00 π.μ.

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  2. ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)
  3. Διευκρινιστικές Απαντήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 2913/09.05.2017 συνοπτικό διαγωνισμό Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Υποέργο 11 (ΑΔΑ: ΨΨΑΕΟΞΛΔ-ΤΩΔ).
  4. Έγγραφο της εταιρίας «ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με αίτημα την παροχή διευκρινήσεων (αρ. πρωτ. 3099/18.05.2017)
  5. Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού 4/08-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 01/2017) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)
    Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 17 της προκήρυξης, είναι 30/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top