Η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας». Χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εισηγείται για τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και για άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:

      Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016.

Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ονοματεπώνυμο
Νέλλα Αθηνά (Συντονίστρια)CV icon
Ατσαλάκη Ελένη
Κακαρά Αλεξάνδρα
Μαυρικάκης Ευάγγελος
Μαυροματίδης ΗλίαςCV icon
Παπαδοπούλου Σταυρούλα
Παπαθανασίου Θεοδώρα
Πιτσικάλης Σταύρος
Συρίγος ΕυάγγελοςCV icon
Φαράντου ΕυμορφίαCV icon
Φύκαρης ΓεώργιοςCV icon
Χατζησγουρή Βασιλική
Ειδικότητα
ΠΕ80 / ΠΕ78
Οικονομίας / Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ88.02
Φυτικής Παραγωγής
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ90
Ναυτικών
ΠΕ83
Ηλεκτρολόγων
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Ειδικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-390
213-1335-203
213-1335-358
213-1335-357
213-1335-360
213-1335-354
213-1335-359
213-1335-360
213-1335-353
213-1335-361
213-1335-356
213-1335-358
Email
anella
[at]iep.edu.gr
eatsalaki
[at]iep.edu.gr
akakara
[at]iep.edu.gr
emavrikakis
[at]iep.edu.gr
imavromatidis
[at]iep.edu.gr
spapadopoulou
[at]iep.edu.gr
thpapathanasiou
[at]iep.edu.gr
spitsikalis
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr
gfikaris
[at]iep.edu.gr
vchatzisgouri
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top