Υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης της ΘΕ


Ερώτηση: Τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλουν τα σχολεία στην πλατφόρμα του ΙΕΠ;

Απάντηση: Τα τελικά σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ θα πρέπει να είναι πλήρη ως προς τα στοιχεία που ζητείται να αναφέρουν (όπως διάρκεια, τίτλος προγράμματος/ υλικού, συνεργαζόμενος φορέας που θα κληθεί στο σχολείο κλπ).


Ερώτηση: Τα σχέδια υλοποίησης της ΘΕ θα πρέπει να υποβάλλονται και εντύπως στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, καθώς και στους Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης;

Απάντηση: Όχι. Η υποβολή των σχεδίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ.


Ερώτηση: Ποια σχολεία πρέπει να πραγματοποιήσουν τη Θεματική Εβδομάδα;

Απάντηση: Η πραγματοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική για όλα τα Γυμνάσια εκτός από τα Ειδικά για τα οποία είναι προαιρετική.


Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών στις δράσεις της ΘΕ;

Απάντηση: Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας δεν συνεπάγεται τροποποίηση των υποχρεώσεων φοίτησης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών του σχολείου. Στις περιπτώσεις που μαθητής ή μαθήτρια απουσιάσει για οιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα προβλεπόμενα σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και των μαθητριών. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους, κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι υποχρεωτική.


Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής- οδικής ασφάλειας, εντός μιας ημέρας ή είναι δυνατό να κατανεμηθούν οι δραστηριότητες μέσα σε περισσότερες μέρες εντός της ΘΕ;

Απάντηση: Για τη θεματική συνοχή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι σκόπιμο οι δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής-οδικής ασφάλειας να αναπτύσσονται εντός μιας ημέρας/ διακριτά από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στους θεματικούς άξονες «Σώμα και Ταυτότητα». Ωστόσο, για την εξυπηρέτηση τεχνικών – λειτουργικών ή άλλων αναγκών, είναι δυνατό οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής- οδικής ασφάλειας  να αναπτύσσονται σε περισσότερες από μια ημέρες, παράλληλα με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.


Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη δράσεων για γονείς και εκπαιδευτικούς; Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις για γονείς;

Απάντηση: Οι δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της ΘΕ και εκτός του σχολικού ωραρίου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτές είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.


Ερώτηση: Απαιτείται η συναίνεση των γονέων/ κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στις δράσεις της ΘΕ;

Απάντηση: Όχι. Οι δράσεις είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αποτελούν σχολικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν προέκταση του Προγράμματος Σπουδών και υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου. Επομένως, ισχύουν τα προβλεπόμενα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών και των μαθητριών. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο της ΘΕ πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του σχολείου, η συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων είναι απαραίτητη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σχετικά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.


Ερώτηση: Το πρόγραμμα που θα υποβληθεί πρέπει να είναι το οριστικό;

Απάντηση: Όχι, απαραίτητα, γιατί μπορεί να εμπλουτιστεί στην πορεία, καθόσον προχωρά η προετοιμασία της Θεματικής Εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση ο εμπλουτισμός αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και κοινοποιείται ξανά στους/στις αρμόδιους/ες.


Ερώτηση: Υπάρχουν γονείς που ήδη έχουν γραπτά εκδηλώσει την επιθυμία τους να μη συμμετάσχει το παιδί τους σε δραστηριότητες της θεματικής εβδομάδας. Πώς αντιδρά το σχολείο;

Απάντηση: Η σχολική εβδομάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. Οι γραπτές δηλώσεις που κυκλοφορούν και υπογράφονται από γονείς επικαλούνται πεποιθήσεις θρησκευτικές κυρίως. Η Θεματική Εβδομάδα όμως ασχολείται με ζητήματα στα οποία δεν υπεισέρχεται η θρησκευτική πίστη. Η άρνηση των στερεοτύπων και η ανοχή στο διαφορετικό αποτελούν κοινωνικές επιταγές και αφορούν τον αυριανό πολίτη, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, το σχολείο παραλαμβάνει «κατά καθήκον» τις σχετικές δηλώσεις των γονέων, αλλά συγχρόνως τους εξηγεί ότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση μαθητών/τριών. Αν λείψουν μαθητές/τριες, παίρνουν κανονικά απουσίες. 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top