Επιλογή δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες.


Ερώτηση: Μπορεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αντιστοιχεί σε θεματικές ενότητες που προτείνονται για γονείς και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να χρησιμοποιηθεί για μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Η επιλογή προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες, θα πρέπει να αντιστοιχεί αυστηρά στις προτεινόμενες θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες και όχι σε αυτές που προτείνονται για γονείς και εκπαιδευτικούς (ενήλικες).


Ερώτηση: Ποια προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να αξιοποιηθούν για μαθητές και μαθήτριες, στο πλαίσιο της ΘΕ;

Απάντηση: Οι σχολικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό:

(α) από τον αντίστοιχο Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ και σύμφωνα πάντα με τις επισημάνσεις που δίνονται (ως προς το πρόσωπο που προτείνεται για την υλοποίησή του, την τάξη στην οποία απευθύνεται κλπ),

(β) που βασίζονται Οδηγούς που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς και περιέχονται στον Φάκελο του Εκπαιδευτικού Υλικού, αφού προηγούμενως διαμορφωθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

(γ) για τα οποία έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση/χρήση του στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας,

(δ) τα οποία έχουν παραχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων ή/και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (με συναφές περιεχόμενο) που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο, κατά το τρέχον σχολικό έτος ή σε προηγούμενα σχολικά έτη.

Επιπλέον, σε ό,τι  αφορά στις δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής – οδικής ασφάλειας τα σχολεία μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αυτήν την ημέρα, να εκπονήσουν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο (εφόσον το επιθυμούν) θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, ενημερώνοντας παράλληλα το Ι.Ε.Π. και τις υπεύθυνες και τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων για τον σχετικό σύνδεσμο.

Οι σύνδεσμοι με το προτεινόμενο από τα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., ανά θεματική ενότητα και ανά βαθμίδα, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν σε οριζόντιο επίπεδο από άλλα σχολεία.


Ερώτηση: Μπορούν να εφαρμοστούν δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό που δεν εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις;

Απάντηση: Ναι, εφόσον ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με την έγκριση υλοποίησης προγράμματος ή χρήσης εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο και υπάρξει σχετική έγκριση από το ΥΠΠΕΘ.


Ερώτηση: Τι ισχύει για την παρακολούθηση ταινίας ή άλλου θεάματος από μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Ισχύουν τα προβλεπόμενα από την με αρ. πρωτ. Φ1/175673/Δ2/20-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την οποία η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων παιδαγωγικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση οι ταινίες και το οπτικοακουστικό υλικό που επιλέγονται για προβολή από το σχολείο θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, να αντιστοιχεί από πλευράς περιεχομένου στη θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί για την κάθε τάξη και να πλαισιώνεται παιδαγωγικά με κατάλληλες για τους μαθητές και τις μαθήτριες δραστηριότητες.


Ερώτηση: Δραστηριότητες, ταινίες κλπ που προτείνονται στους Οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση δράσεων για μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Οι Οδηγοί για τους Εκπαιδευτικούς, προτείνονται από το ΙΕΠ για χρήση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες, ταινίες κλπ, που περιλαμβάνονται σε αυτούς θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα και αναλόγως να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δράσεις για μαθητές και μαθήτριες.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top