Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Καλές Πρακτικές


Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται κάλες πρακτικές και υλικό που σχετίζεται με τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top