Στις αρμοδιότητες της Μονάδας «Σχολική Διοίκηση, Δημοκρατία και Ισότητα των Φύλων» εντάσσονται:

  • η μελέτη και επεξεργασία ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της οργάνωσης και της διοίκησης των σχολικών μονάδων, όπως η λειτουργία της διεύθυνσης- ηγεσίας και η οργανωσιακή συμπεριφορά στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων, ζητήματα που συνδέονται με τη διοίκηση προσωπικού και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση των λειτουργιών και διαδικασιών της εκπαιδευτικής εργασίας.
  • Η γνωμοδότηση αναφορικά με την έγκριση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης στις σχολικές μονάδες.

καθώς επίσης και

  • η μελέτη και επεξεργασία ζητημάτων που συνδέονται με την υιοθέτηση πολιτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών για την προώθηση της δημοκρατίας, της ισότητας και των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.
  • Η γνωμοδότηση για έρευνες, εκπαιδευτικά υλικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες και αφορούν ή περιλαμβάνουν τα ζητήματα  της  παροχής  ποιοτικής εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς και ανισότητες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και σχολικής δημοκρατίας, της ισότητας των Φύλων και δικαιωμάτων.
  • Η συνεργασία με φορείς και δομές για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση συναφών δράσεων.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top