Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Προδιαγραφές συγγραφής θεμάτων

 

Γενικές Προδιαγραφές

Οι επιστημονικές ομάδες, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που θα εκπονήσουν θέματα για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους τα θεσμικά κείμενα τα οποία αφορούν τις οδηγίες διδασκαλίας, την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος, σε συνάρτηση πάντα με το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα θέματα χρειάζεται να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, χωρίς γενικόλογες,στριφνές ή γριφώδεις διατυπώσεις και αδόκιμο λεξιλόγιο. Αντίθετα, είναι σημαντικό να διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση των ζητουμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στη διάθεσή τους, για να απαντήσουν τόσο στα θέματα που επιλέγονται από την Τ.Θ.Δ.Δ. όσο και σε αυτά που ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Τα θέματα που υποβάλλονται χρειάζεται να είναι κατά το δυνατόν πρωτότυπα και να μην αντλούνται αυτούσια από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές.

Τυποτεχνικά χαρακτηριστικά:

• γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος χαρακτήρων 12

• περιθώρια κανονικά: επάνω: 2,5 εκ., κάτω: 2,5 εκ., αριστερά: 2,5 εκ., δεξιά: 2,5 εκ.

• πλήρης στοίχιση, διάστημα 0 και διάστιχο 1,5

• εκτός από την αρίθμηση του θέματος (1ο, 2ο, ή άλλο) και την εκφώνηση δεν περιέχεται τίποτα άλλο στα κείμενα των αρχείων του θέματος.

 

Ειδικές προδιαγραφές

espa1420 logo

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top