Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Προδιαγραφές συγγραφής θεμάτων

 

Γενικές Προδιαγραφές

Ο κάθε θεματοδότης εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές συγγραφής των θεμάτων, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα τα οποία αφορούν τις οδηγίες διδασκαλίας, την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος, σε συνάρτηση πάντα με το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα θέματα χρειάζεται να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, χωρίς γενικόλογες, στριφνές ή γριφώδεις διατυπώσεις και αδόκιμο λεξιλόγιο. Αντίθετα, είναι σημαντικό να διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση των ζητουμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ειδικότερα, για την περίπτωση θεματοδοσίας για τα Λύκεια Ε.Α.Ε. και τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ η ανάγκη για την εξασφάλιση της σαφήνειας και της ακριβολογίας καθίσταται αποκτά πρόσθετη βαρύτητα και ως εκ τούτου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των θεματοδοτών.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στη διάθεσή τους, για να απαντήσουν τόσο στα θέματα που επιλέγονται από την Τ.Θ.Δ.Δ. όσο και σε αυτά που ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες, ενώ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί εδώ η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες των μαθητών/-τριών που φοιτούν στα Λύκεια Ε.Α.Ε. και στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Τα θέματα που υποβάλλονται χρειάζεται να είναι κατά το δυνατόν πρωτότυπα και να μην αντλούνται αυτούσια από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές.

Τέλος, οι θεματοδότες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα τυποτεχνικά χαρακτηριστικά συγγραφής των θεμάτων, τα οποία ορίζονται ως εξής:

  • γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος χαρακτήρων 12
  • περιθώρια κανονικά: επάνω: 2,5 εκ., κάτω: 2,5 εκ., αριστερά: 2,5 εκ., δεξιά: 2,5 εκ.
  • πλήρης στοίχιση, διάστημα 0 και διάστιχο 1,5
  • εκτός από την αρίθμηση του θέματος (1ο, 2ο, ή άλλο) και την εκφώνηση δεν περιέχεται τίποτα άλλο στα κείμενα των αρχείων του θέματος.

Οι ειδικές προδιαγραφές για το κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται από τους Συντονιστές των Επιστημονικών Ομάδων Επιλογής Θεμάτων του Ι.Ε.Π.

Ειδικές προδιαγραφές

espa1420 logo

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top