Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (pdf)

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (doc)

(ενημέρωση 26-03-2018)

Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ι.Ε.Π. δεν είναι αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από  εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή από μεμονωμένους πολίτες. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από όπου και διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση, εκτός αν από το Ι.Ε.Π. έχει εκδοθεί διαφορετική σχετική ανακοίνωση που αφορά εκπαιδευτικό υλικό για συγκεκριμένες δράσεις.  

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. αιτήματα προς γνωμοδότηση, ενδιαφερομένων (φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικών ενώσεων, δήμων, υπουργείων, νοσοκομείων, μουσείων, κ.λπ.) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς ή προτείνουν προς χρήση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται οι προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων στο Ι.Ε.Π. αιτημάτων προς γνωμοδότηση που αφορούν προτάσεις για την υλοποίηση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων- δραστηριοτήτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτά  προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές και την αποστολή του Ι.Ε.Π.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top