Σε σχέση με αιτήματα που διαβιβάζονται στο  Ι.Ε.Π. και αφορούν τη διεξαγωγή  προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας από Υγειονομικές Περιφέρειες και άλλους φορείς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισχύουν τα κάτωθι:

Λήψη αρχείου

Γ.1. Έντυπο 6ο: Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας

Γ.2. Έντυπο 7ο: Έντυπο ενυπόγραφης συγκατάθεσης για έρευνες που δεν συμμετέχουν μαθητές/-ήτριες

Γ.3. Έντυπο 8ο: Έντυπο ενυπόγραφης συγκατάθεσης για έρευνες στις οποίες συμμετέχουν μαθητές/-ήτριες

Γ.4. Έντυπο 9ο: Υπεύθυνη Δήλωση για βιντεοσκόπηση

Γ.5. Έντυπο 10ο: Υπεύθυνη Δήλωση για ηχογράφηση

 

Α.1. Έντυπο 1ο: Αίτηση

Α.2. Έντυπο 2ο: Περιγραφή προγράμματος

Α.3. Έντυπο 3ο: Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα

Α.4. Έντυπο 4ο: Υπεύθυνη Δήλωση

Β.1. Έντυπο 5ο: Αίτηση για Μαθητικό Διαγωνισμό

 

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (pdf)

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (doc)

(ενημέρωση 26-03-2018)

Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ι.Ε.Π. δεν είναι αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από  εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή από μεμονωμένους πολίτες. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από όπου και διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση, εκτός αν από το Ι.Ε.Π. έχει εκδοθεί διαφορετική σχετική ανακοίνωση που αφορά εκπαιδευτικό υλικό για συγκεκριμένες δράσεις.  

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. αιτήματα προς γνωμοδότηση, ενδιαφερομένων (φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικών ενώσεων, δήμων, υπουργείων, νοσοκομείων, μουσείων, κ.λπ.) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς ή προτείνουν προς χρήση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται οι προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων στο Ι.Ε.Π. αιτημάτων προς γνωμοδότηση που αφορούν προτάσεις για την υλοποίηση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων- δραστηριοτήτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτά  προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές και την αποστολή του Ι.Ε.Π.

Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επειδή κατά καιρούς το Ι.Ε.Π. είναι αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από  εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή, εν τέλει από μεμονωμένους πολίτες, προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από όπου και θα διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση.

Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της προαναφερόμενης διαδικασίας έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο θέματα του Ι.Ε.Π., όπως π.χ. η χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών, βεβαιώσεων  κ.λ.π.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α'/29-1-2019), ορίζεται ότι "Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: α) Γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα σχετικά με: [...] «ηη) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή η γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top