Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π σε θέματα μαθητείας. (Αρ. πρωτ.: 1319/23.02.2018 & ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2)

   23 Φεβρουαρίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π.για την υποστήριξη της ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 1319/23.02.2018 & ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης για την Α΄ φάση επιμόρφωσης είναι 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

[H πρόσκληση σε pdf] [Υποβολή αίτησης]

   16 Απριλίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/04-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 [ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Δράσης 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», με κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 3 της Πρόσκλησης, είναι στις 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

   4 Μαίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ.  1/27-04-2018  Πρακτικού της  Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για ενστάσεις επί του υπ’ αρ. 16/12-04-2018 Αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4111/16-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ8ΕΟΞΛΔ-09Χ) και με θέμα: «Έγκριση των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/04-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 [ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   23 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/05-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 3 της Πρόσκλησης, είναι στις 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

   9 Νοεμβρίου 2018 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/26.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 3 της Πρόσκλησης, είναι στις 16/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Το αρχείο σε pdf]

   06 Δεκεμβρίου 2018 

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί  έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top