Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 9969/06.09.2018 & ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο)

   06 Σεπτεμβρίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αρ. πρωτ.: 9969/06.09.2018 & ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης, είναι 17.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

 

   10 Οκτωβρίου 2018   

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 9969/06-09-2018 με ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους  την Τετάρτη 17-10-2018 στην αίθουσα του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12.30-12.45

2

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12.45-13.00

3

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

13.00-13.15

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[H ανακοίνωση σε pdf]

   26 Οκτωβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης  των υπ’ αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 02.11.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Το αρχείο pdf]

   03 Δεκεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   07 Δεκεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/04.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση –Οριστικός Πίνακας.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top