Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 9969/06.09.2018 & ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο)

   06 Σεπτεμβρίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης Δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αρ. πρωτ.: 9969/06.09.2018 & ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης, είναι 17.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top