Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 5004/21.05.2018 & ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ)

   21 Μαΐου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Αρ. πρωτ.: 5004/21.05.2018 & ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ)

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι 05.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

[Η Πρόσκληση σε pdf]

   15 Ιουνίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/13.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21-05-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (32 ειδικούς εμπειρογνώμονες)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 10 της Πρόσκλησης, είναι στις 22.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

   06 Ιουλίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/22.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   09 Ιουλίου 2018   

Μετά τις με αριθ. πρωτ. 5792/14-06-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ: 64ΞΦΟΞΛΔ-ΝΟΗ και 7459/06-07—2018 με ΑΔΑ Ψ7ΔΝΟΞΛΔ-Ω4Δ αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 5004/21-05-2018 με ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Π Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης.

    20 Ιουλίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/17.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 10 της Πρόσκλησης, είναι στις 27.07.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

   27 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/24.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21.05.2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top